BİZİM ADA TURİZM ORGANİZASYON TERCÜMANLIK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET A.Ş.

MÜŞTERİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri sorumlusu sıfatıyla Bizim Ada Turizm Organizasyonu Tercümanlık Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş. (Kısaca “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Tarafınıza ait kişisel veriler (ad-soyad, e-posta adresi, iletişim adresi, T.C. kimlik numarası, mesleği, telefon numarası, vergi dairesi ve fatura bilgileri, imza, fotoğraf, görsel kayıtlar ve işitsel kayıtlar, ikametgah bilgileri, pasaport bilgileri ve pasaport fotokopisi, acil durumda aranacak kişi ad soyad, acil durumda aranacak kişi telefon numarası, cinsiyet, uyruk, doğum tarihi, engellilik durumuna dair bilgiler, yemek tercihi bilgileri, mesleği, uyruk, HES kodu, seyahat ve konaklama bilgileri, veli vasi bilgileri, ödeme bilgileri) KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Bizim Ada Turizm Organizasyon Tercümanlık Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla e-posta sunucusuna kayıt, hard copy, hard disk, yazılım programı, Microsoft Office uygulamalarına ve programlarına kayıt yöntemleriyle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6 hükümlerine uygun şekilde; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi, kaydedilmesi ve depolanması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerinin varlığı nedeniyle açık rızaya tabi değildir. 

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin internet sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz yurtiçinde aşağıdaki gruplara açık rıza aranmaksızın aktarılacaktır:

Yurtiçi Alıcı Grupları: 

 • Acenteler
 • Oteller
 • Ulaşım ve Seyahat Firmaları
 • Rehberler
 • Basım Firması 
 • Vize Firması / Vize Yetkilisi
 • Bankalar
 • Sigorta Firması
 • Havayolu Şirketi
 • Yazılım Firması
 • Mali Müşavir
 • Araç Kiralama Firması
 • Aracı Firma
 • Tur Kapsamındaki Şirketler

Açık rıza vermeniz durumunda, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla; yurt dışı ulaşım ve seyahat faaliyetinin icrası ile hizmet alımı nedeniyle kişisel verileriniz yurtdışında aşağıdaki gruplara aktarılacaktır:

Açık rıza vermeniz halinde finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz yurtdışında aşağıdaki gruplara aktarılacaktır:

Yurtdışı Alıcı Grupları: 

 • Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları
 • Acente
 • Oteller
 • Transfer Firması
 • Araç Kiralama Firması

Ayrıca, açık rıza vermeniz halinde ad soyad ile görsel ve işitsel kayıt verileriniz yukarıda belirtilen sosyal medya platformlarında ve web sitesinde paylaşılabilecektir. Söz konusu sosyal medya paylaşımları, aşağıdaki ifade edilen sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden yapılacaktır:

 • Facebook (@bizimadaturizm) ve (@bizimadatravel)
 • Twitter (@bizimada)
 • Instagram (@bizimada) ve (@bizimadatravel)
 • www.bizimada.com.tr

3. Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘veri sorumlusu’ olması nedeniyle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Bu nedenle Şirketimiz,

–        Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

–        Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

–        Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında Şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

4. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için https://www.bizimada.com.tr/ adresli internet sayfamızda yer alan  ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. 

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir. 

 • Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Meşrutiyet Mah. Karanfil Sok. No:37/6 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu kvkk@bizimada.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 

Bizim Ada Turizm Organizasyon Tercümanlık Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş.