BİZİM ADA TURİZM ORGANİZASYON TERCÜMANLIK DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI
(MAİL ORDER SÜRECİ –MÜŞTERİ)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri sorumlusu sıfatıyla Bizim Ada Turizm Organizasyon Tercümanlık Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş. (Kısaca “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz mail order sürecinde “müşteri”lerin kişisel verilerini işleme faaliyetimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Tarafınıza ait kişisel veriler (ad soyad, banka ve kredi kart bilgileri, cep telefonu, iletişim adresi, imza, nüfus cüzdanı bilgileri, ödeme bilgileri) KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi için web sunucularına kayıt, hard copy vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6. hükümlerine uygun olarak; sözleşmenin kurulması ve ifası ile bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi, kaydedilmesi ve depolanması; sözleşmenin kurulması ve ifası ile bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması hukuki sebeplerinin varlığı nedeniyle açık rızaya tabi değildir. 

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin internet sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasından ulaşabilirsiniz. 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir. 

Sözleşmenin kurulması ve ifası ile bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması hukuki sebeplerine dayanılarak; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; mail order ödeme yönteminin ve mali işlemlerin icrası nedenleriyle kişisel verileriniz yurtiçinde aşağıdaki gruplara açık rıza aranmaksızın aktarılacaktır:

Yurtiçi Alıcı Grupları: 

 • Bankalar 
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirketimiz ve yukarıda belitilen alıcı grupları, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘veri sorumlusu’ olması nedeniyle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Bu nedenle Şirketimiz,

–        Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

–        Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

–        Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında Şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

4. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için https://www.bizimada.com.tr/ adresli internet sayfamızda yer alan ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. 

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir. 

 • Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Meşrutiyet Mah. Karanfil Sok. No:37/6 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu kvkk@bizimada.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 

Bizim Ada Turizm Organizasyon Tercümanlık Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş.